Nadawat mo na ba labaw nga gasa sa Dios?

I
Nadawat mo na ba labaw nga gasa sa Dios?
Naangkon mo na ba ang kaluwasan ni Hesus?
Nasiguro mo na ba kon asa ka padulong
Homan ning kinabuhi sa kalibutan?

Koro:
Si Hesus nagtanyag man kanimog kaluwasan gikan
sa tanan mong kasal-anan
Bisan unsa kaitom ug kadako sa imong sala
Hinloan man Niya kon imong hinulsolan.

II
Si Hesus lamang gayod mao ang dalan sa langit
Dili ang imong mga maayong binuhatan
Kay ang tanang buhat mo sa yang atubangan
Daw sama sa mahugaw nga trapo lamang.